Privacy Verklaring

Move to Balance hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privancy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe Move to Balance omgaat met persoonsgegevens. 

Move to Balance doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Move to Balance houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Move to Balance is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Move to Balance verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde en dossiervoering. 
 • Communicatie over de behandeling met u en indien met toestemming van u naar uw verwijzer.  
 • Voor de uitvoering van een jeugdzorgtraject met de gemeente. 
 • Move to Balance werkt samen met een regiebehandelaar. Deze zal aanwezig zijn bij de intake en gegevens zullen dan ook met haar gedeeld voor zover nodig. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

De behandeling registreren en declareren volgens de wet en regelgeving rondom ambulante jeugdzorg en gezinstherapie. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move to Balance om de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum 
 • BSN-nummer 
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Afkomst 
 • Religie

Uw persoonsgegevens worden door Move to Balance opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen volgens de wettelijke bewaarplicht van 15 jaar tenzij u daar ernstig bezwaar tegen heeft. U heeft te allen tijd zelf recht op inzage in uw dossier. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van uw dossier in Online-DBC. Een software programma van Epos/Zilos dat aan alle veiligheidswetgeving voldoet. 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie tevens via Epos/Zilos  en Wieke Aarts Advies.
 • Bij noodzakelijk contact met verwijzers, altijd met uw medeweten. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de veiligheid van een kind in gevaar is. In een dergelijk geval volgen wij de richtlijnen zoals beschreven op http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling. Bij ernstig vermoeden van kindermishandeling en/of verwaarlozing hebben wij een meldplicht, ook als daar geen toestemming voor is gegeven. Hetzelfde geldt voor als u zelf in gevaar bent of dreigt een ander in gevaar te brengen, ook dan is er een meldplicht die ten koste gaat van het recht op privacy. In de praktijk zullen we te allen tijd trachten in gezamenlijkheid te blijven opereren. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In geval van gezamenlijk gezag is altijd toestemming van beide gezaghebbers noodzakelijk. Vanaf 12 jaar dient een kind ook zelf toestemming te geven voor behandeling. 

Bewaartermijn 

Move to Balance bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar). 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Move to Balance van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Online-DBC maakt back-ups zodat gegevens niet verloren kunnen gaan. 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op! 

Contactgegevens

Move to Balance, Monique van der Voort
Deltastraat 53
1823 DR Alkmaar
06-38315184
info@move-to-balance.nl